1. ด้านการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

แผนอัตรากำลัง 2564.pdf

ภาคผนวก แผนอัตรากำลัง 1 ปี

แผนอัตรากำลัง 2564 ถึง 2566.pdf

ภาคผนวก แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 2564 ถึง 2573.pdf

ภาคผนวก แผนอัตรากำลัง 10 ปี

2. ด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

2.1 การสรรหา

2.2 การบรรจุและแต่งตั้ง

2.3 ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอน

2.4 การลาออกจากราชการ

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ # วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูผู้ช่วยู่การเป็นครูมืออาชีพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีครูผู้ช่วยที่บรรจุและแต่งตั้งในปีพุทธศักราช 2562 - 2563 (บรรจุวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563) จำนวน 104 ราย และเพื่อให้ครูผู้ช่วยมีวินัย คุณธรรมและจิตสำนึกของความเป็นครูการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูผู้ช่วยจึงได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้น ซึ่งมีหลักสูตรการพัฒนาเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพครูและการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ วิทยากรได้รับเกียรติจากนางเกตุชญา วงษ์เพิก ร.สยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และนายพนม เข็มเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา

การพัฒนาตนเองในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

http://elearning.singarea.org/

4. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว 21/2560 ฯ

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ.pdf
คำสั่งที่ 54 ปี 2564 เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ.pdf

5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.1 การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการจัดสวนหย่อมภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร

5.2 มีสิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ๊นเตอร์ทุกคน จัดหาร้านถ่ายเอกสารไว้บริการภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

5.3 มีเครื่องดื่มไว้บริการฟรีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ

5.4 จัดทำแปลงผักสวนครัวให้บุคลากรได้ร่วมกันปลูกและนำผลผลิตไปประกอบอาหารรับประทาน

5.5 จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากร และสร้างเสริมขวัญและกำลังใจ เช่น การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การคัดเลือกบุคลากรและหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในด้านต่าง ๆ การให้คำอวยพรในวันคล้ายวันเกิดเพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรัก ความผูกพัน เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

การคัดเลือกบุคลากรที่เป็นต้นแบบในด้านต่าง ๆ

ครูดี ครั้งที่ 65 ปี 2564.pdf

6. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

7. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

7.1 การเสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ในที่ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา การประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง ในสำนักงาน การเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงในเช้าวันจันทร์ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และทางระบบ e-Office

กลุ่มกฎหมายและคดี https://law.singprimary.go.th/index

การประชุมทีมบริหาร

การประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง

การเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงในเช้าวันจันทร์

7.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

รายงานการประชุม กศจ. 4-64.pdf
1265การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564).pdf