รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการบริหารบุคคล งปม.2566(6 เดือนแรก).pdf
รายงานผลการบริหารบุคคล งปม.2565.pdf

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล64.pdf