คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง.pdf
เชิญประชุม.pdf
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2565.pdf

หมายเหตุ : รายการการศึกษาอัตรากำลังครูฯ ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ กศจ.สิงห์บุรี

แผนอัตรากำลัง 2564 ถึง 2573.pdf
แผนอัตรากำลัง 2564 ถึง 2566.pdf
แผนอัตรากำลัง 2564.pdf

ภาคผนวก แผนอัตรากำลัง 10 ปี

ภาคผนวก แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ภาคผนวก แผนอัตรากำลัง 1 ปี

2. ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 >>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 

>>> การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

 >>> รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
      และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
      ที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  

>>>  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

   4. ด้านการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออ.pdf

พัฒนาครูผู้ช่วย
สู่การเป็นครูมืออาชีพ

กิจกรรมอบรมพัฒนาลูกจ้างชั่วคราว จนท.ธุรกา.pdf

พัฒนาลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ธุรการโรงเรียน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผอ.สถานศึกษา.pdf

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา

กิจกรรมอบรมพัฒนาลูกจ้างประจำ ชั่วคราว ที่.pdf

พัฒนาลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างชั่วคราว
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

การพัฒนาตนเองในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

http://elearning.singarea.org/

5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

6. ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

6.1 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

การเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงในเช้าวันจันทร์

การประชุมทีมบริหารทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง ในสำนักงาน

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ประกาศร้อยละในการเลื่อนฯ (1เมษายน 2565).pdf
ประกาศร้อยละ 38ค..pdf

6.2 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรู้ ความสามารถและด้านผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 1-3) สำหรับวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ของนางสาวนันทิชา เหมือนเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี 

การดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

  >>> เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
        ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

  >>> เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
          ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

  >>> ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย

  >>>  เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ราย

  >>> เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย

  >>> เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 13 ราย

6.3 การพัฒคุณภาพชีวิต

การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการจัดสวนหย่อมภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร มีที่จอดรถอำนวยความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ

มีสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ทุกคน จัดหาร้านถ่ายเอกสารไว้บริการภายในหน่วยงาน

มีเครื่องดื่มไว้บริการฟรีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ

จัดทำแปลงผักสวนครัวให้บุคลากรได้ร่วมกันปลูกและนำผลผลิตไปประกอบอาหารรับประทาน

จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากร และการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ เช่น การคัดเลือกบุคลากรและหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในด้านต่าง ๆ อาทิ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี การให้คำอวยพวรในวันคล้ายวันเกิด
เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความผูกพัน เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

รางวัลของคุรุสภา

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

OBEC AWARDS

ประกาศรางวัลของคุรุสภาปี 2565.pdf
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564.pdf
ประกาศรางวัล OBEC AWARDS 63.pdf

กิจกรรมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร