ทำเนียบ

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

นายเอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์
ประธานอนุกรรมการ

นายสุเมธี จันทร์หอม
อนุกรรมการ (ผู้แทน กศจ.)

นายนพพล สุกิจปาณีนิจ
อนุกรรมการ (นายอำเภอบางระจัน)

นายสมเกียรติ สรรคพงศ์
อนุกรรมการ (ผู้แทน ก.ค.ศ.)

นายสนอง เพ็งบุญ
อนุกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล)

นางสาวระพีพรรณ รุจิระเศรษฐ
อนุกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)

นายพลพิพัฒน์ สุระขันธ์
นุกรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาอื่นหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล)

นางวาสนา เข็มวรรณ
อนุกรรมการ (ครู)

นายบรรเทิง  โทนเปือย
อนุกรรมการ (ผู้บริหารสถานศึกษา)

นางสาวณฐมน ธนูศิลป์
อนุกรรมการ (บุคลากรทางการศึกษาอื่น)

นายวิทยา  ยางสุด
ผู้อำนวยการ สพป.สิงห์บุรี
อนุกรรมการและเลขานุการ

นางเกตุชญา วงษ์เพิก
รองผู้อำนวยการ สพป.สิงห์บุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสุรินทร์  พวงทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ

การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ภาพการประชุม อ.ก.ค.ศ. (มอบนโยบาย).pdf