ข่าวประชาสัมพันธ์

[27 เมษายน 2566]  ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566

[9 มีนาคม 2566] ประกาศรับสมัครประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

[3 มีนาคม 2566] ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 

[3 มีนาคม 2566] ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
    ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตร "ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจโพธิสัตว์" 

[28 กุมภาพันธ์ 2566] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งว่างเพิ่มเติม) 

[28 กุมภาพันธ์ 2566] ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 17 

[27 กุมภาพันธ์ 2566] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

[24 กุมภาพันธ์ 2566] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรอบรู้ ฯ (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

[24 กุมภาพันธ์ 2566] ทุน 2024 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2567 

[17 กุมภาพันธ์ 2566] ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 

[17 กุมภาพันธ์ 2566] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

[6 กุมภาพันธ์ 2566] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2566 

จดหมายข่าว

ดาวน์โหลด

สไลด์ประกอบการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2565

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่ สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9, ว 10,  ว 11 และ ว 12  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู.pdf
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf
คู่มือ PA บก. (สพฐ.).pdf
ชม.ปฎิบัติงาน.pdf
มาตรา ๕๔.1.pdf
ว21 ปี 60 (รองเกต).pdf
พูด ว.21.pdf
หลักเกณฑ์v22_2560.pdf
แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ.pdf
แบบบันทึก ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC).pdf

คู่มือการบริหารงานเกี่ยวกับพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567

คู่มือพนักงานราชการ 64.pdf

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง