คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

คู่มือประเมินสายการสอน.pdf
คู่มือประเมินสายบริหารสถานศึกษา.pdf
คู่มือประเมินสายบริหารสพท.pdf
คู่มือประเมินสายศึกษานิเทศก์.pdf

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9, ว 10, ว 11 และ ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู.pdf
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf
คู่มือ PA บก. (สพฐ.).pdf
ชม.ปฎิบัติงาน.pdf
มาตรา ๕๔.1.pdf
ว21 ปี 60 (รองเกต).pdf
พูด ว.21.pdf
บาทบาทผอ.pdf
ว20.pdf
หลักเกณฑ์v22_2560.pdf
แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ.pdf
แบบบันทึก ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC).pdf

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑.pdf
แบบประเมินเตรียมความพร้อม ว 26.pdf

บัญชีควบคุมอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2564 (ข้อมูลบุคคล).xlsx

ข้อมูลข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ

ส่ง สพฐ.-แบบเก็บข้อมูลมาตรฐานวิชาเอก-สพท.xlsx

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปีของ นางเกตุชญา วงษ์เพิก รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี และดร.สยาม สุ่มงาม อง ผอ.สพป.สิงห์บุรี โดยมีนายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานกรรมการ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ และดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี

MOU บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (กศจ.สิงห์บุรี) ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา 1 ปี มีข้อความระบุถึงการที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จะปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในสังกัด สพป.สิงห์บุรี จำนวน 9 รายดังนี้

1. นางณัฐิดา สนธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน

2. นายสมชาย ดีสี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตราชู

3. นางดวงตา เสาวโรนุพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตย

4. นายณัฎฐ์พัชร์ วิเศษพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาธุการาม

5. นายสมพร พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง

6. นางสาวอมรา โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส

7. นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลทอง

8. นายจักราวุธ กรสิทธางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มปี่

9. นางสาวสุกัญญา ไตรสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า

ในการนี้การนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้ให้โอวาทและปฐมนิเทศในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างความศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชา ชุมชน