นายวิทยา   ยางสุด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
เบอร์โทรศัพท์  092  719 2494
E-mail : wittaya@singprimary.go.th

นางเกตุชญา  วงษ์เพิก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
เบอร์โทรศัพท์  092  954 3495
E-mail : gatechaya@singprimary.go.th

นางสุรินทร์  พวงทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
บอร์โทรศัพท์  089  674 9347
E-mail : rin_ph@hotmail.com

นางรัตนา  ด้วงดารา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 080 667 9475
E-mail : pattai16@hotmail.com

นางเบญญาภา  เหมือนศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 095 869 8595
E-mail : noonuu_17sing@hotmail.com

นางศศิธร  ครองศิล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 081 852 2921
E-mail : sa.sithron@hotmail.com

นางสาวทิพากร  กาญจนภาชน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 094 686 8472
E-mail : tipa@singprimary.go.th

นางรุ่งนภา  กลับทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 081 563 9706
E-mail : rung_klab@hotmail.com

นางสาววชิรานี  สีม่วง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 090 993 5146
E-mail : vachiranee@singprimary.go.th

นางสาวศศิมาภรณ์  งามสมทรัพย์
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 083 993 0995
E-mail : sasi.ngamsomsap@gmail.com