นายวิทยา ยางสุด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
เบอร์โทรศัพท์ 092 719 2494
E-mail : wittaya@singprimary.go.th

นางเกตุชญา วงษ์เพิก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
เบอร์โทรศัพท์ 092
954 3495
E-mail :
gatechaya@singprimary.go.th

นางสุรินทร์ พวงทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
บอร์โทรศัพท์ 089 674 9347
E-mail :
rin_ph@hotmail.com

นางเบญญาภา เหมือนศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 095 869 8595
E-mail :
noonuu_17sing@hotmail.com

นางรัตนา ด้วงดารา
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0
80 667 9475
E-mail : pattai16@hotmail.com

นางศศิธร ครองศิล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ 08
1 852 2921
E-mail : sa.sithron@hotmail.com

นางสาวทิพากร กาญจนภาชน์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 09
4 686 8472
E-mail : tipa@singprimary.go.th

นางรุ่งนภา กลับทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
081 563 9706
E-mail : rung_klab@hotmail.com

นางสาววชิรานี สีม่วง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 090 993 5146
E-mail : vachiranee@singprimary.go.th

นางสาวศศิมาภรณ์ งามสมทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 0
83 993 0995
E-mail : sasi.ngamsomsap@gmail.com