คู่มือการบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล13-กพ-66-ใช้ไฟล์นี้ส.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล

รัตนา.pdf
เบญญาภา.pdf
ศศิธร.pdf
ทิพากร.pdf
รุ่งนภา.pdf
วชิรานี.pdf
ศศิมาภรณ์.pdf

คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่ สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552