การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

3. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร

สพป.สิงห์บุรี ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงานตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ หรือหน่วยงานทางวิชาการจัดขึ้น ดังนี้

สพป.สิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมย่อย ในไตรมาสที่ 2 /2566 <<คลิก>>

5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6. ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

      6.1 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
จัดประชุมให้ความรู้ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ซึ่งบรรยายโดย นางเกตุชญา วงษ์เพิก  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีได้ถือปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ และส่งเสริมการรักษาวินัยข้าราชการ

      6.2 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ชก26ราย.pdf
ชพ9.pdf

สพป.สิงห์บุรี ส่งเสริม สนับสนุน การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะสูงขั้น จำนวน 35 ราย ดังนี้
- แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 26 ราย
- แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 9 ราย

1.pdf
2.pdf
3.pdf

สพป.สิงห์บุรี มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการแจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดอยู่เสมอ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเป็นเป็นในแนวทางเดียวกันและสามารถทำเอกสารประกอบการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

38 ค.(2).pdf

สพป.สิงห์บุรี ดำเนินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 1 ราย

      6.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 สพป.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ยามเย็นครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย นางเกตุชญา วงษ์เพิก รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี และนางสาวณฐมน ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ยามเย็น ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการพบปะปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อราชการของหน่วยงานราชการอย่างไม่เป็นทางการ และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวต้อนรับ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซึ่งกิจกรรมสภากาแฟจะมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพ  ซึ่งเป็นการจัดงานสภากาแฟยามเย็นในครั้งแรก โดยตรีมการแต่งกายคาวบอย บรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้น

สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ "แต้มสีเมืองสิงห์"ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 สพป.สิงห์บุรี นำโดย นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ทีมบริหาร และบุคลากร สพป.สิงห์บุรี  เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในโครงการ "แต้มสีเมืองสิงห์" หรือ Street Art สิงห์บุรี โดยร่วมกันระบายสี สร้างงานศิลปะบนกำแพงบริเวณริมเขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาว 3.4 กิโลเมตร ซึ่งถือว่ายาวที่สุดในประเทศไทย สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อสนับสนุนให้โครงการ Street Art สิงห์บุรี บรรลุเป้าหมาย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งใหม่ของจังหวัด นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสามัคคีขึ้นในหน่วยงาน ให้แนบแน่นและเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในอนาคตต่อไปด้วย