ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565.pdf
คำอธิบายนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง.pdf
เชิญประชุม.pdf