ชม.ปฎิบัติงาน.pdf
ว21 ปี 60 (รองเกต).pdf
มาตรา ๕๔.1.pdf
พูด ว.21.pdf
บาทบาทผอ.pdf
ว20.pdf
ชั่วโมงการสอน.pdf
หลักเกณฑ์v22_2560.pdf
แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ.pdf

การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

สพป.สิงห์บุรี จัดพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ # วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2654 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีครูผู้ช่วยที่บรรจุและแต่งตั้งในปีพุทธศักราช 2562 - 2563 (บรรจุวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563) จำนวน 104 ราย และเพื่อให้ครูผู้ช่วยมีวินัย คุณธรรมและจิตสำนึกของความเป็นครู การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคม สพป.สิงห์บุรีได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูผู้ช่วย จึงได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้น ซึ่งมีหลักสูตรการพัฒนาเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพครูและการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ วิทยากรได้รับเกียรติจาก นางเกตุชญา วงษ์เพิก ดร.สยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ศึกษานิเทศ สพป.สิงห์บุรี และ นายพนม เข็มเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปีของ นางเกตุชญา วงษ์เพิก รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี และดร.สยาม สุ่มงาม อง ผอ.สพป.สิงห์บุรี โดยมีนายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานกรรมการ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ และดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี

การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ กิจกรรม การอบรมแนวทางการจัดทำผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 และการขอวิทยฐานะจากหลักเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีวามชี่ยวชาญทางวิชาชีพกิจกรรมการอบรมแนวทางการจัดทำผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 และการขอวิทยฐานะจากหลักเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 86 คน

MOU บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (กศจ.สิงห์บุรี) ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา 1 ปี มีข้อความระบุถึงการที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จะปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในสังกัด สพป.สิงห์บุรี จำนวน 9 รายดังนี้

1. นางณัฐิดา สนธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน

2. นายสมชาย ดีสี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตราชู

3. นางดวงตา เสาวโรนุพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตย

4. นายณัฎฐ์พัชร์ วิเศษพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาธุการาม

5. นายสมพร พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง

6. นางสาวอมรา โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส

7. นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลทอง

8. นายจักราวุธ กรสิทธางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มปี่

9. นางสาวสุกัญญา ไตรสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า

ในการนี้การนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้ให้โอวาทและปฐมนิเทศในการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างความศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชา ชุมชน