ข่าวประชาสัมพันธ์

New >>> แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ว32/15 พฤศจิกายน 2565]

New >>> การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 [29 พฤศจิกายน 2565]

>>> การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 [20 กรกฎาคม 2565]

>>> รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [5 กรกฎาคม 2565]

>>> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 [1 กรกฎาคม 2565]

>>> แนวทางการการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564
[30 มิถุนายน 2565]

>>> ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
[29 มิถุนายน 2565]

>>> รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

>>> ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910

>>> การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565จดหมายข่าว

ดาวน์โหลด

สไลด์ประกอบการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2565

  1. วินัยและการรักษาวินัย โดย นางเกตุชญา วงษ์เพิก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

  2. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย นางภัทรรัตน์ สุขมา ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี

  3. การประกันคุณภาพการศึกษา โดย นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี

  4. การใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยี โดย นายพงศ์ณภัทร ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี /นางรุ่งนภา สังสอาด ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี และนายเกริกชัย อุทัย ครูโรงเรียนวัดอัมพวัน

  5. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดย นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)

  6. สวัสดิการและความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดย นางเกตุชญา วงษ์เพิก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่ สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9, ว 10, ว 11 และ ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู.pdf
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf
คู่มือ PA บก. (สพฐ.).pdf
ชม.ปฎิบัติงาน.pdf
มาตรา ๕๔.1.pdf
ว21 ปี 60 (รองเกต).pdf
พูด ว.21.pdf
หลักเกณฑ์v22_2560.pdf
แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ.pdf
แบบบันทึก ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC).pdf

คู่มือการบริหารงานเกี่ยวกับพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567

คู่มือพนักงานราชการ 64.pdf

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง