ข่าวประชาสัมพันธ์

[28 มิถุนายน 2566] รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

[2 มิถุนายน 2566] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 

[24 พฤษภาคม 2566]  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 

[27 เมษายน 2566]  ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566


[15 มีนาคม 2566] ล405/2566 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2564

[9 มีนาคม 2566] ประกาศรับสมัครประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

[3 มีนาคม 2566] ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 

[3 มีนาคม 2566] ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตร "ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจโพธิสัตว์" 

[28 กุมภาพันธ์ 2566] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งว่างเพิ่มเติม) 

[28 กุมภาพันธ์ 2566] ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 

[27 กุมภาพันธ์ 2566]  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

[24 กุมภาพันธ์ 2566] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรอบรู้ ฯ (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

[24 กุมภาพันธ์ 2566] ทุน 2024 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2567 

[17 กุมภาพันธ์ 2566] ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 

[17 กุมภาพันธ์ 2566] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

[6 กุมภาพันธ์ 2566] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2566 

จดหมายข่าว

ก.ค.ศ. Forum

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง