กลุ่มบริหารงานบุคคล

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑.pdf
แบบประเมินเตรียมความพร้อม ว 26.pdf
คู่มือครูผู้ช่วยนะจ้ะ.pdf

กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเป็นประธานการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพโดยกำหนดการพัฒนาในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีชั้น 3

กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 สพป.สิงห์บุรีได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 อนุญาตให้ นายพนม เข็มเงิน ผู้อำนวยการโรเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” และ นายอนุชา เงินแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา

วินัยคุณธรรครุผู้ช่วย.pdf
4June2022.pdf
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 4 มิถุนายน.pdf
ภาษาไทย ศน.พงศ์ณภัทร.pdf
สวัสดิการความก้าวหน้า.pdf
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้.pdf

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

คู่มือประเมินสายการสอน.pdf
คู่มือประเมินสายบริหารสถานศึกษา.pdf
คู่มือประเมินสายบริหารสพท.pdf
คู่มือประเมินสายศึกษานิเทศก์.pdf

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9, ว 10, ว 11 และ ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู.pdf
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf
คู่มือ PA บก. (สพฐ.).pdf
ชม.ปฎิบัติงาน.pdf
มาตรา ๕๔.1.pdf
ว21 ปี 60 (รองเกต).pdf
พูด ว.21.pdf
หลักเกณฑ์v22_2560.pdf
แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ.pdf
แบบบันทึก ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC).pdf

บัญชีควบคุมอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2564 (ข้อมูลบุคคล).xlsx

ข้อมูลข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ

ส่ง สพฐ.-แบบเก็บข้อมูลมาตรฐานวิชาเอก-สพท.xlsx

ครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้อำนวยการสถานศึกษ

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สพป.สิงห์บุรี นำผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เดินทางไปศึกษาเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบการบริหารและการจัดการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เพื่อส่งเสริมทักษะและสมรรถนะของผู้ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนรู้ด้านทักษะ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และบุคลากรต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเกิดการพัฒนางานในหน้าที่ เกิดการเทียบเคียงผลงาน และสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยศึกษาเรียนรู้ โรงเรียนขนาดกลาง ณ โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และโรงเรียนขนาดใหญ่” ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 หลังจากนั้นนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน และได้รับคำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการบริหารการจัดการศึกษา จาก ทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรีและคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง