การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การวางแผนอัตรากำลัง และการกำหนดตำแหน่ง